Kentsel Dönüşümde Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi
Önceliklendirilen alanların birbirleriyle ilişkisi ve müdahale biçimleri üst ölçekte, il ve
ilçe düzeyinde kurgulanarak aşağıda yer alan tasarım ilkeleri doğrultusunda genel tasarım
kararları alınır. Yerleşmenin özelliği ile gerçekleştirilecek dönüşüm uygulamalarının
gerçekleştirileceği alanda uygulanacak tasarım kararları; ilgili idarelerce belirlenecek uygun
ölçekteki harita, görsel doküman ve çizimlerle belirtilir.
a) Yatay Mimari
Kentsel Dönüşüm Alanlarında yatay mimari esas alınmak ve bölgenin özelliği de
dikkate alınmak koşuluyla az katlı yapılaşma desteklenir. Kentsel dönüşümde kent kimliğinin
ve özgün mekânsal dokunun korunması ve geliştirilmesi amacıyla, mahalle, aile ve komşuluk
kültürü ile toplumsal değerler dikkate alınır. Bu kapsamda mahalle kültürüne yönelik tasarımlar
yapılır ve az katlı projeler hayata geçirilir.
6
b) Engelsiz Yaşam
Kentsel dönüşüm uygulamalarında, dezavantajlı grupların sosyal ve kültürel ihtiyaçları
dikkate alınarak fiziksel engellerin ortadan kaldırıldığı, engelsiz yaşam alanları oluşturmak
üzere tasarım ve planlama çalışmaları yürütülür.
c) Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı Alanı
Toplumun bütün kesimlerine ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal donatı alanları ve
kamusal alanlar oluşturulur. Belirlenen kentsel dönüşüm alanı ve etki alanlarını da kapsayacak
biçimde sosyal donatı alanları ve kamusal alanlara ilişkin erişilebilirlik ve yeterlilik analizleri
yapılır. Bununla birlikte; ana ulaşım aksı, otoparklar, durak noktaları, yeşil aks ve bisiklet
yolları tasarlanır.
d) Çevresel Değerlerin Korunması
Kentsel dönüşüm uygulamalarında bütüncül yaklaşımla çevresel değerlerin tahribatı
engellenerek, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik projeler hayata geçirilir.
Sürdürülebilir kentsel dönüşüm modeli benimsenerek, Orman Alanları, Doğal Sit
Alanları, Sulak Alanlar, Tarım Alanları gibi korunması gereken alanlara ilişkin ilgili Mevzuat
hükümleri de dikkate alınarak tasarım kararları ortaya konulur.
e) Sürdürülebilirlik
Kentsel dönüşümde atık yönetimi, enerji, su verimliliği, sürdürülebilir ve yenilikçi
teknoloji ile malzeme üretimi ve üretilen malzemelerin kullanılması desteklenerek, iklim
değişikliği stratejisine uyumlu kararlar alınır.
f) Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması
Dönüşüm uygulamalarında kültürel mirasın korunması esas alınır. Kentin sahip olduğu
tarihsel ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınması, alanın bir bütün olarak afet
risklerinden uzak, sağlıklı ve güvenli bir yerleşim alanına dönüştürülmesi ve alan içinde turizm
etkinliğinin artırılması amacıyla koruma amaçlı imar planı kararlarına uygun biçimde dönüşüm
yapılır.