Kent Bütününün Analizi ve Verilerin Toplanması

Kent bütününün analizi ve verilerin toplanması ile ilgili bölümün; kent bütününe ilişkin
analizler, mevcut dönüşüm alanlarının durumu, arz talep dengesinin tespiti ile sosyal ve
ekonomik yapının analizi ile ilgili kısımlardan oluşması gerekmektedir.

a) Kent Bütünü Analizi
Strateji belgesine konu kentsel dönüşüm çalışma alanının; ülke ve bölge içerisindeki yeri, doğal yapısı, fiziksel yapısı, sosyal ve teknik altyapısı, tarihi dokusu, meri planları, mülkiyet durumu ve gelişme eğilimleri ile sorun ve potansiyelleri gibi kent bütününe yönelik mevcut verilere ilişkin analizlere bu kısımda yer verilir.

b) Mevcut Dönüşüm Alanlarının Durumu İl ve ilçe sınırları içerisinde bulunan 6306, 5393 ve 5366 sayılı Kanunlar kapsamında daha önceden ilan edilmiş olan mevcut dönüşüm alanlarına ve bu alanlarda gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin bilgi ve belgelere yer verilir.

c) Arz-Talep Dengesinin Tespiti
Kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere nüfus, nüfus artış hızı, göç ve yapı stok verileri değerlendirilerek taşınmazlara yönelik arz-talep denge analizi yapılır.
Arz-talep denge analizi sonucunda ihtiyaç duyulması durumunda; il, ilçe sınırları içerisinde veya yakın çevresinde yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilecek alanlar (rezerv yapı alanları ve kentsel gelişim proje alanları) tespit edilir.

d) Sosyal ve Ekonomik Yapının Analizi
Strateji belgesine konu çalışma alanında yaşayan ve çalışan nüfusa ilişkin toplumsal yapı analizi yapılır. Mevcut yaşam standartları ve sosyo-ekonomik duruma ilişkin bilgiler demografik değerler de dikkate alınarak değerlendirilir ve nüfusun beklentilerine yönelik anketler yapılır.